အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -

tender

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၂၈-၅-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁၁-၆-၂၀၂၂ ၊ (၁၆:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရုံး
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရုံး
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၈၃-၂၂၂၂၈၆၂