အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စိစစ် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် (Main SOP) အချက်အလက်များ အကြံပြုတင်ပြခြင်း