အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -
tender

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁၈-၄-၂၀၂၂၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁-၅-၂၀၂၂၊ ညနေ (၁၆:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၈၃၂၂၂၃၀၈၃၊ ၀၈၃၂၂၂၁၀၁၃