အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -
tender

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၂၀-၄-၂၀၂၂၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁၀-၆-၂၀၂၂၊ ညနေ (၁၆:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ် စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ် စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၈၃၂၂၂၂၀၆၅ ၊၀၉-၅၆၀၀၅၃၄