အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
စဉ် အကြောင်းအရာ ရယူရန်
31 မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရေနုတ်မြောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြစ်ချောင်းရေ ထုတ်နုတ်သုံးစွဲခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
32 မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)(၁၀၆) ရေးကူးခွင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
33 ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ-၃၀(က)(ခ)အရ အခြားနည်းအသုံးပြုရန် အတွက်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
34 လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇)လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
35 ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေအရလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
36 စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်သွင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
37 ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်လိုင်းအသစ်/ ခရီးစဉ်တိုးချဲ့/ ယာဉ်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲပြေးဆွဲခွင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
38 ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်လိုင်းအသစ်/ ခရီးစဉ်တိုးချဲ့/ယာဉ်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲပေးဆွဲခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ(နမူနာ)
39 မော်တော်ယာဉ်များ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
40 ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ