အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဒေသန္တရရေနံချက်ဖိုလုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် (Main SOP ) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်