အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -

tender

tender

tender

tender

tender

tender

tender

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၅-၉-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁၂-၉-၂၀၂၂၊(၁၆:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၉-၄၂၈၀၀၄၈၄၉ ၀၉-၄၄၄၃၇၃၈၃၁ ၀၉-၄၂၈၀၀၀၆၁၈