အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၀-၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၀-၂၀၂၀၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၁၆:၀၀ နာရီ