အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
စဉ် အကြောင်းအရာ ရယူရန်
71 အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
72 အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
73 အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အချက်အလက်ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
74 ဟိုတယ်/ တည်းခိုရိပ်သာ အဆောက်အဦ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
75 စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စိစစ် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် (Main SOP) အချက်အလက်များ အကြံပြုတင်ပြခြင်း
76 စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
77 လိုင်စင်ရရှိပြီး စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်၏ သိုလှောင်ကန်၊ ပန့်ဆိုင်၊ Canopy၊ အဆောက်အဦများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
78 ဒေသန္တရရေနံချက်ဖိုလုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် (Main SOP ) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
79 ဒေသန္တရရေနံချက်ဖိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ