အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
စဉ် အကြောင်းအရာ ရယူရန်
21 ငါးမွေးမြူခြင်း ယာယီလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
22 ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
23 ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
24 နစ်မြုပ်ရေယာဉ်တူးဖော်ဆယ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
25 မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်လုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
26 လွန်းလမ်း၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ရေစိုသင်္ဘောကျင်း၊ ရေလုံသင်္ဘောကျင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
27 ဆိပ်ခံတံတား၊ ဗောတံတားနှင့် ရေဆင်းတံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
28 မြောင်းဖော်၍ သဘောကမ်းထိုးခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
29 ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံး သဲများ၊ ကျောက်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်များနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများ စုပုံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
30 ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရေတွင်း၊ ရေကန်တူးဖော်ခြင်းနှင့် မြေတူးခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ