မယ်စဲ့မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အပိုင်း(၂)

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့် ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


ဒေသသမိုင်း

၂။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


အခန်း(၂)

ပထဝီအနေအထား


တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း

၃။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


နယ်နိမိတ်

၄။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


ရေဆင်း

၆။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်