ဘောလခဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့်ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

၂။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


အခန်း(၂)

ပထဝီဝင် အနေအထား


တည်နေရာ နှင့်အကျယ်အဝန်း

၃။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


နယ်နိမိတ်

၄။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


ရေဆင်း

၆။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ ၂၀၁၇ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါစာရင်း အတိုင်း ဖြစ်သည်။

 

2018 March, 2018 September Bawlakae

2017 April, 2018 March Bawlakae